Slovník pojmů

 
 • adjective
  Slovník: Anglický jazyk
   
  přídavné jméno
 • adverb
  Slovník: Anglický jazyk
   
  příslovce
 • affirmative
  Slovník: Anglický jazyk
   
  kladný (tvar, věta)
 • Aforismus
  Slovník: Český jazyk
   

  uměle vytvořené stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu; vyjadřuje nějaký moudrý postřeh ze života

 • Alegorie
  Slovník: Český jazyk
   

  též jinotaj, utajený smysl; projevuje se nejen v literatuře, ale i ve výtvarném umění

 • Aliterace
  Slovník: Český jazyk
   

  opakování stejných souhlásek nebo jejich skupin na začátku po sobě jdoucích slov nebo veršů (potkal potkan potkana)

 • alphabet
  Slovník: Anglický jazyk
   
  abeceda
 • Amfiteátr
  Slovník: Dějepis
   
  přírodní divadlo půlkruhovitého tvaru, zasazené do terénu, s výbornou akustikou.
 • Amorfní látka
  Slovník: Fyzika
   
  pevná látka, kde nejsou atomy uspořádány, např. sklo, asfalt, vosk, plast
 • Anemometr
  Slovník: Fyzika
   

  měřidlo rychlosti větru

 • Aneroid
  Slovník: Fyzika
   
  přístroj k měření atmosférického tlaku vzduchu; uvnitř je plechová krabička, z níž je vyčerpán vzduch
 • Apostrofa
  Slovník: Český jazyk
   

  též básnické oslovení; básník oslovuje věc, zvíře nebo nepřítomného člověka; oslovením vyjadřuje básník často svůj citový vztah k tomuto objektu (sbírka K. J. Erbena Kytice – „Mateřídouško vlasti naší milé, vy prosté naše pověsti…“)

 • Archeologie
  Slovník: Dějepis
   
  věda, která se zabývá studiem hmotných pramenů.
 • Archimedův zákon
  Slovník: Fyzika
   
  Těleso je v kapalině nadlehčováno silou, která je rovna tíze kapaliny tělesem vytlačené
 • Archonti
  Slovník: Dějepis
   
  nejvyšších úředníků v Athénách, vládli v počtu devíti.
 • articles
  Slovník: Anglický jazyk
   
  členy
 • Atmosféra
  Slovník: Fyzika
   
  vzdušný obal země do 640km
 • Atom
  Slovník: Fyzika
   
  nejmenší část hmoty
 • Autobiografie
  Slovník: Český jazyk
   

  vlastní životopis autora, zpracovaný do literární podoby (Vita Caroli – vlastní latinsky psaný životopis Karla IV.)

 • auxiliary verbs
  Slovník: Anglický jazyk
   
  pomocná slovesa
 • BÁJE
  Slovník: Český jazyk
   
  též mýtus; vyprávění o bozích a dávných hrdinech, odehrávající se bájné minulosti;
   v bájích je zobrazen svět starověkých kultur (např. židovské, sumerské, řecké nebo
   římské); báje jsou zdrojem poznání života lidí ve starověku a byly mnohokrát literárně
   zpracovány (E. Petiška – Staré řecké báje a pověsti)
 • Bajka
  Slovník: Český jazyk
   
  krátký literární útvar, prozaický nebo veršovaný, kde vystupují zvířata – mluví
   lidskou řečí, mají lidské vlastnosti a chovají se jako lidé; bajka je založena na alegorii
   (zvířata = lidé) a plyne z ní ponaučení (známí autoři bajek: Ezop, Jean de La Fontaine,
  I. A. Krylov)
 • Balada
  Slovník: Český jazyk
   
  lyrickoepická skladba, která má pochmurný děj a často končí tragicky; častým
   námětem je motiv viny a trestu (sbírka K. J. Erbena Kytice) nebo nerovný boj
   člověka s nadpřirozenými silami
 • BÁSNICKÝ PŘÍVLASTEK
  Slovník: Český jazyk
   
  viz EPITETON
 • BIOGRAFIE
  Slovník: Český jazyk
   
  též životopis; vyprávění o životě nějaké významné osobnosti, obraz života
   vybrané osobnosti je často dotvářen různými situacemi a detaily, aby vyprávění bylo
   pro čtenáře poutavé (F. Kožík – román Anděl míru o J. A. Komenském)
 • BMI
  Slovník: Přírodopis
   
  Body Mass Index (výpočet správné tělesné hmotnosti):
  BMI = hmotnost (kg) / výška (m)2
 • Braillovo
  Slovník: Fyzika
   
  Braillovo (slepecké) písmo používá šestibodové buňky. Každé písmeno je tvořeno určitou kombinací vypouklých bodů. Slepec každé písmeno určí hmatem podle polohy několika vypouklých bodů.
 • Brownův pohyb
  Slovník: Fyzika
   
  pohyb pylového zrna v důsledku neustálého neuspořádaného pohybu molekul kapaliny
 • Capua
  Slovník: Dějepis
   
  město nedaleko od Neapole, ve starověku zde byla jedna z gladiátorských škol, začalo zde Spartakovo povstání.
 • cardinal numbers
  Slovník: Anglický jazyk
   
  základní číslovky
 • Cestopis
  Slovník: Český jazyk
   
  vypráví o autorových zážitcích z cest; přináší zeměpisné poznatky, ale i
   poznatky o tamější kultuře, obyvatelích a jejich zvycích (známí čeští cestovatelé:
  M. Zikmund a J. Hanzelka); cestopis může popisovat i fantastické krajiny a smyšlené
  Země (J. Swift – Gulliverovy cesty)
 • comparative
  Slovník: Anglický jazyk
   
  2. stupeň přídavného jména
 • conditional
  Slovník: Anglický jazyk
   
  podmiňovací způsob
 • conjunction
  Slovník: Anglický jazyk
   
  spojka
 • consonants
  Slovník: Anglický jazyk
   
  souhlásky
 • continuous /progressive tense
  Slovník: Anglický jazyk
   
  průběhový čas
 • countable noun
  Slovník: Anglický jazyk
   
  počitatelné podstatné jméno
 • Čitatel
  Slovník: Matematika
   
  číslo nad zlomkovou čárou, vyjadřuje kolik částí celku uvažujeme
 • Defenestrace
  Slovník: Dějepis
   
  násilné vyhození z okna.
 • definite article
  Slovník: Anglický jazyk
   
  určitý člen
 • Děj
  Slovník: Český jazyk
   
  v literárním příběhu probíhá buď chronologicky (události jsou řazeny tak, jak šly
   za sebou v čase), nebo retrospektivně (nejdříve je ukázáno, kam děj dospěl, a teprve
   pak se čtenář dozví, co tomu předcházelo – častý postup např. v detektivkách)
 • Deník
  Slovník: Český jazyk
   
  pravidelné každodenní zápisky o událostech a zážitcích uplynulého dne; deník
   může mít hodnotu dokumentární (je svědectvím o jeho autorovi), ale také hodnotu
   uměleckou; deník může být autentický (vypráví o skutečných událostech), ale i
   smyšlený (S. Towsendová – Tajný deník Adriana Molea)
 • Desublimace
  Slovník: Fyzika
   
  změna skupenství plynné látky na pevnou
 • Diafýza
  Slovník: Přírodopis
   
  Úsek dlouhé kosti mezi koncovými epifýzami (tj. kloubními částmi dlouhých kostí).
 • Dialog
  Slovník: Český jazyk
   
  rozhovor dvou nebo více postav; v dramatu se pomocí dialogu odvíjí děj
 • dialogues
  Slovník: Anglický jazyk
   
  rozhovory
 • Difúze
  Slovník: Fyzika
   
  pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky v důsledku neustálého neuspořádaného pohybu molekul kapaliny
 • Discobolos
  Slovník: Dějepis
   
  soška atleta, který se chystá hodit diskem, autorem je Myrón.
 • Drama, též divadelní hra
  Slovník: Český jazyk
   
  jeden ze tří literárních druhů (spolu s lyrikou a epikou); drama
  má většinou svou literární předlohu, je určeno k předvádění na jevišti – děj je utvářen pomocí dialogů, monologů a jednání postav; základními žánry dramatu jsou tragédie (W. Shakespeare – Romeo a Julie) a komedie (W. Shakespeare – Mnoho povyku pro nic)
  ELEGIE – též žalozpěv; básnická nebo hudební skladba pochmurného, zádumčivého rázu
   (Ovidius – Žalozpěvy, K. H. Borovský – Tyrolské elegie)
 • Dualismus
  Slovník: Dějepis
   
  rozdělení říše na dva svébytné celky s vlastními parlamenty a zákony, společná byla některá ministerstva a panovník, 1867 – Rakousko-Uhersko.
 • Dvojvládí
  Slovník: Dějepis
   
  období mezi dvěma revolucemi v roce 1917 v Rusku, kromě prozatímní vlády mají velký vliv sověty.
 • Elegie
  Slovník: Český jazyk
   
  též žalozpěv; básnická nebo hudební skladba pochmurného, zádumčivého rázu
   (Ovidius – Žalozpěvy, K. H. Borovský – Tyrolské elegie)
 • Elektrické napětí
  Slovník: Fyzika
   
  rozdíl potenciálů mezi dvěma místy elektrického pole
 • Elektrický proud
  Slovník: Fyzika
   
  usměrněný pohyb elektronů
 • Elektron
  Slovník: Fyzika
   
  částice v obalu atomu se záporným nábojem
 • Epické žánry
  Slovník: Český jazyk
   
   díla, která vyprávějí příběh; podle rozsahu se dělí na epiku velkou
   (román), střední (povídka, pohádka, pověst, báje) a drobnou (bajka, anekdota)
 • Epidaurus
  Slovník: Dějepis
   
  významné město ve starověkém Řecku, dochovaný amfiteátr a Asklépiův chrám.
 • Epifora
  Slovník: Český jazyk
   
  opakování jednoho nebo více slov na konci dvou po sobě jdoucích veršů či vět
 • Epifýza
  Slovník: Přírodopis
   
  Koncová, kloubní část dlouhých kostí
 • Epigram
  Slovník: Český jazyk
   
  krátká satirická báseň vyjadřující se k nějaké události nebo osobě; v první části
   je naznačena situace, v druhé části je situace vtipně rozřešena a završena tzv. pointou
   (překvapivým závěrem)
 • Epika
  Slovník: Český jazyk
   
  jeden ze tří literárních druhů (spolu s lyrikou a dramatem); děj, vyprávění příběhu
 • Epitaf
  Slovník: Český jazyk
   
  krátký veršovaný nápis na hrob (J. Wolker – vlastní epitaf)
 • Epiteton
  Slovník: Český jazyk
   
  též básnický přívlastek; umělecký prostředek, který pojmenovává vlastnost
   podstatného jména, aby tuto vlastnost zdůraznil; často vyjadřuje autorův hodnotící
  nebo citový vztah k tomuto objektu (bílý den, černý les, stříbrný vítr)
 • Epos
  Slovník: Český jazyk
   
  rozsáhlá veršovaná epická skladba, vypráví o nějaké významné události, vztahující
   se k určitému místu nebo postavě, děj je zasazen do minulosti, vystupují zde bohové
   a hrdinové; rozlišujeme několik druhů eposu: národní, hrdinský, bohatýrský, rytířský,
   duchovní, zvířecí apod.
 • ER-forma
  Slovník: Český jazyk
   
  vypravěčem je autor, vypráví příběh ve 3. os. j. č. (německy er = on), autor
  sám se děje neúčastní, jen ho pozoruje a vypráví o něm (J. R. R. Tolkien – Hobit)
 • example
  Slovník: Anglický jazyk
   
  příklad
 • exercise
  Slovník: Anglický jazyk
   
  cvičení
 • exercise
  Slovník: Anglický jazyk
   
  cvičení
 • Frekvence
  Slovník: Fyzika
   
  počet kmitů za jednotku času, jednotka Hertz
 • Fundamentální články
  Slovník: Dějepis
   
  pokus o česko-německé vyrovnání v Rakousku-Uhersku.
 • Future Continuous
  Slovník: Anglický jazyk
   
  budoucí čas průběhový
 • Future Perfect
  Slovník: Anglický jazyk
   
  předbudoucí čas
 • Future Perfect Continuous
  Slovník: Anglický jazyk
   
  předbudoucí čas průběhový
 • Future Simple
  Slovník: Anglický jazyk
   
  prostý čas budoucí
 • Fyzikální veličina
  Slovník: Fyzika
   
  vlastnost těles, kterou můžeme měřit a porovnávat s předem dohodnutou jednotkou
 • Gordický uzel
  Slovník: Dějepis
   
  legendární uzel ve městě Gordion. Kdo ho rozváže, má se stát vládcem Asie. Alexandr Makedonský ho prý rozsekl mečem.
 • GPS
  Slovník: Zeměpis
   
  Výslovnost: dží pí es
   
  GPS (Global Positioning System). Tyto přístroje jsou neocenitelné při navigacích na moři, v letadlech, neobydlených oblastech ale i v praktickém životě – např.: navigace v automobilech. Původně byly vyvinuty pro vojenské účely.
 • grammar
  Slovník: Anglický jazyk
   
  mluvnice
 • Hardware
  Slovník: Informatika
   
  Výslovnost: hárdvér
   
  Technické vybavení počítače (klávesnice, myš, monitor, základová deska, procesor, operační paměť RAM, grafická karta, síťová karta, zdroj, ...).
 • Hieroglyfy
  Slovník: Dějepis
   
  původně obrázkové písmo starého Egypta.
 • Homér
  Slovník: Dějepis
   
  legendární autor nejznámějších starověkých eposů – Ilias a Odyssea.
 • homework
  Slovník: Anglický jazyk
   
  domácí úkol
 • Hydraulické zařízení
  Slovník: Fyzika
   
  působením malé síly na malý píst vznikne v kapalině tlak, který způsobí, že na velký píst působí velká síla: kolikrát je větší obsah pístu, tolikrát je větší síla
 • Charakteristika
  Slovník: Český jazyk
   
  popis literární postavy; charakteristika může být vnější (popis
   zevnějšku) nebo vnitřní (popis vlastností), anebo také přímá (vlastnosti jsou vyjádřeny
   přímo slovně) nebo nepřímá (čtenář vlastnosti pozná např. z jednání postavy)
 • ICH-forma
  Slovník: Český jazyk
   
  vypravěčem je postava, která vypráví svůj příběh v 1. os. j. č. (německy
   ich = já), vypravování díky tomu působí velmi přesvědčivě, i když děj a ostatní
  osoby jsou viděny pouze z pohledu této postavy (K. Poláček – Bylo nás pět)
 • indefinite article
  Slovník: Anglický jazyk
   
  neurčitý člen
 • independent verbs
  Slovník: Anglický jazyk
   
  významová slovesa
 • Indukce
  Slovník: Fyzika
   
  jev, kdy při změně magnetického pole ve vodiči vzniká proud
 • infinitive
  Slovník: Anglický jazyk
   
  infinitiv
 • Interdikt
  Slovník: Dějepis
   
   zákaz účasti na svátostech, druhý nejtěžší církevní trest.
 • interjection
  Slovník: Anglický jazyk
   
  citoslovce
 • Iont
  Slovník: Fyzika
   
  atom s přebytkem nebo nedostatkem elektronů
 • irregular verb
  Slovník: Anglický jazyk
   
  nepravidelné sloveso
 • Izolant
  Slovník: Fyzika
   
  materiál, který nevede elektrický proud nebo teplo
 • Jinotaj
  Slovník: Český jazyk
   
  viz Alegorie
 • Jmenovatel
  Slovník: Matematika
   
  číslo pod zlomkovou čárou ve zlomku, vyjadřuje na kolik částí byl celek rozdělen
 • Kapalnění
  Slovník: Fyzika
   
  změna skupenství plynné látky na kapalnou
 • Kartágo
  Slovník: Dějepis
   
  město v severní Africe, konkurent starověkého Říma v tzv. punských válkách.
 • Kladka
  Slovník: Fyzika
   
  jednoduchý stroj, otáčivý kotouč s drážkou
 • Konstituční monarchie
  Slovník: Dějepis
   
  stát, kdy je panovníkova moc omezována ústavou.
 • Krystalická látka
  Slovník: Fyzika
   
  pevná látka, ve které jsou atomy uspořádány pravidelně, např. kovy, minerály
 • kyfóza
  Slovník: Přírodopis
   
  Fyziologické prohnutí páteře dozadu. Na páteři je hrudní a křížová kyfóza.
 • Kyklopské zdivo
  Slovník: Dějepis
   

   zdivo z velkých kamenných bloků.
 • Léno
  Slovník: Dějepis
   
  latinsky feudum, půda, kterou panovník propůjčuje do držení členům své družiny.
 • Líčení
  Slovník: Český jazyk
   
  též umělecký popis; popis prostředí, postavy nebo děje, který je citově zabarvený,
   subjektivně prožívaný a originálně vyjádřený
  LITERÁRNÍ DRUHY – rozlišujeme tři literární druhy, a to jsou: lyrika, epika, drama
 • listening
  Slovník: Anglický jazyk
   
  poslech
 • lordóza
  Slovník: Přírodopis
   
  Fyziologické prohnutí páteře dopředu. Na páteři je krční a bederní lordóza.
 • Lyrika
  Slovník: Český jazyk
   
  jeden ze tří literárních druhů (spolu s epikou a dramatem); vyjadřuje autorovy
  nálady, pocity a dojmy, vypovídá hodně o autorovi samém – odráží stav jeho duše
  a jeho vztah k zobrazované skutečnosti (J. Seifert v básni Hora Říp vidí Říp jako
  symbol české země)
 • Manufaktura
  Slovník: Dějepis
   
  ruční velkodílna, práce na výrobku je rozdělena mezi větší počet dělníků, významná je ještě ruční práce, využití strojů není příliš významné.
 • Marathón
  Slovník: Dějepis
   
  město na poloostrově Attika, v roce 490 př.n.l. se zde odehrála bitva, ve které Athéňané porazili Peršany.
 • Melodram
  Slovník: Český jazyk
   
  zhudebněná báseň (skladatel Z. Fibich zhudebnil baladu Vodník
   ze sbírky Kytice od K. J. Erbena)
 • Merkantilismus
  Slovník: Dějepis
   
  ekonomická teorie, která podporovala vývoz zboží a omezovala dovoz hotových výrobků.
 • Měrná tepelná kapacita
  Slovník: Fyzika
   
  energie, která je nutná k tomu, aby se 1kg látky ohřál o 1°C
 • Měrné skupenské teplo tání
  Slovník: Fyzika
   
  energie, která je nutná k tomu, aby 1kg látky ohřátý na teplotu tání změnil skupenství
 • Metafora
  Slovník: Český jazyk
   
  přenášení významu na základě nějaké vnější podobnosti
  (zub pily – tvar, hlava rodiny – funkce)
 • Metonymie
  Slovník: Český jazyk
   
  přenášení významu na základě nějaké vnější souvislosti
  (číst Jiráska – číst knihu, kterou napsal Jirásek, vypít plzeň – vypít pivo vyrobené
   v Plzni)
 • Mínójská kultura
  Slovník: Dějepis
   
  kultura starověké Kréty, kulturu tak nazval archeolog Arthur Evans.
 • modal verbs
  Slovník: Anglický jazyk
   
  modální slovesa
 • monarchie
  Slovník: Dějepis
   
  forma státního zřízení

 • Monolog
  Slovník: Český jazyk
   
  samostatná promluva postavy, méně častá než dialog; monologem postava
   sděluje své úvahy a pocity divákovi
 • Mumifikace
  Slovník: Dějepis
   
  proces přípravy mrtvého na posmrtný život.
 • Muzeum
  Slovník: Dějepis
   
  instituce, která slouží k uchovávání a vystavování hmotných pramenů.
 • Mytologie
  Slovník: Český jazyk
   
  též bájesloví; souhrn bájí (mýtů) určitého národa, velmi známá je
  např. řecká mytologie (E. Petiška – Staré řecké báje a pověsti)
 • Mýtus
  Slovník: Český jazyk
   
  viz báje
 • Naumachiá
  Slovník: Dějepis
   
  zvláštní typ gladiátorských her, boj se odehrával na válečných lodích.
 • negative
  Slovník: Anglický jazyk
   
  záporný
 • Neolit
  Slovník: Dějepis
   
  mladší doba kamenná, po oteplení klimatu lidé přešli k usedlému způsobu života.
 • Neutron
  Slovník: Fyzika
   
  částice v jádře atomu bez náboje
 • Níká
  Slovník: Dějepis
   
  povstání v byzantské říši proti Justiniánovi I., rok 532.
 • noun
  Slovník: Anglický jazyk
   
  podstatné jméno
 • numeral
  Slovník: Anglický jazyk
   
  číslovka
 • Numismatika
  Slovník: Dějepis
   
  věda, která se zabývá studiem mincí, ale i platidel obecně.
 • Ohmův zákon
  Slovník: Fyzika
   
  Výslovnost: Ómův
   
  proud je v obvodu přímo úměrný napětí
 • ordinal numbers
  Slovník: Anglický jazyk
   
  řadové číslovky
 • page
  Slovník: Anglický jazyk
   
  strana
 • Páka
  Slovník: Fyzika
   
  tyč otáčivá kolem osy, jednoduchý stroj
 • Parthenón
  Slovník: Dějepis
   
  chrám zasvěcený bohyni Athéně, stojí na vršku Akropolis v centru Athén.
 • particle
  Slovník: Anglický jazyk
   
  částice
 • Pascalův zákon
  Slovník: Fyzika
   
  Výslovnost: Paskalův
   
  tlak v kapalině v uzavřené nádobě je ve všech místech stejný
 • Pásmo
  Slovník: Český jazyk
   
  polytematická lyrická báseň delšího rozsahu, zahrnuje volně řazená témata,
   která spolu bezprostředně nesouvisí, je to spíš volný tok básnických představ
   (G. Apollinaire – Pásmo)
 • passive voice
  Slovník: Anglický jazyk
   
  trpný rod
 • Past Continuous
  Slovník: Anglický jazyk
   
  minulý čas průběhový
 • past participle
  Slovník: Anglický jazyk
   
  příčestí minulé
 • Past Perfect
  Slovník: Anglický jazyk
   
  předminulý čas
 • Past Perfect Continuous
  Slovník: Anglický jazyk
   
  předminulý čas průběhový
 • Past Simple
  Slovník: Anglický jazyk
   
  minulý čas prostý
 • Patricijové
  Slovník: Dějepis
   
   potomci původních rodů starověkého Říma, plnoprávní a bohatí, mohli být voleni do nejvyšších úřadů.
 • Peloponéská válka
  Slovník: Dějepis
   
  válka mezi Athénami a Spartou, 431-404 př. n. l.
 • Perioda
  Slovník: Fyzika
   
  doba kmitu – doba, za kterou se těleso projde všechny polohy a vrátí se do výchozí polohy
 • personal pronoun
  Slovník: Anglický jazyk
   
  osobní zájmeno
 • Personifikace
  Slovník: Český jazyk
   
  též zosobnění; přenášení lidských vlastností na neživé předměty
   (J. Žáček ve sbírce Kolik má Praha věží píše, že „Vltava spěchá dolů ze Šumavy,
   přeskočí všechny přehrady a splavy a pak v Praze hraje Smetanovu Vltavu…“)
 • Pěstní klín
  Slovník: Dějepis
   
   nástroj pravěkých lidí, byl používán k různým činnostem = byl univerzální.
 • phrasal verbs
  Slovník: Anglický jazyk
   
  frázová slovesa
 • Plebejové
  Slovník: Dějepis
   
  obyvatelé starověkého Říma, kteří byli neurození, nemajetní, neměli přístup ke státním úřadům.
 • plural
  Slovník: Anglický jazyk
   

  množné číslo

 • Pohádka
  Slovník: Český jazyk
   
  též báchorka; epický útvar, ve kterém vystupují nadpřirozené bytosti (vodník,
   čarodějnice, víly) a zázračné předměty (divotvorný meč, kouzelný prsten), dějí se zde
  kouzla a čáry a dobro zpravidla vítězí nad zlem;
  podle vzniku rozlišujeme pohádky:
  a) lidové/klasické – součást ústní lidové slovesnosti (ÚLS), neznáme jejich autora, dochovaly se nám díky činnosti sběratelů ÚLS (B. Němcová, K. J. Erben);
  a) umělé/autorské – známe jejich autora (K. Čapek, J. Werich, V. Čtvrtek)
  znaky pohádky: úvodní formule (Byl jednou jeden…, Za devatero horami a devatero
  řekami…), závěrečná formule (A zazvonil zvonec a pohádky je konec…, Jestli neumřeli, žijí tam dodnes…), magická čísla (3, 7, 9, 12);
  podle námětu rozlišujeme pohádky: zvířecí (vystupují zde zvířata, podobají se
  bajkám), biblické (náměty a postavy z Bible), novelistické (hlavní hrdina vítězí díky
  svému rozumu)
 • Polovodičová dioda
  Slovník: Fyzika
   
  polovodičová součástka tvořená přechodem P a N, používaná k usměrňování střídavého proudu
 • possessive pronoun
  Slovník: Anglický jazyk
   
  přivlastňovací zájmeno
 • Pověst
  Slovník: Český jazyk
   
  epický žánr lidové slovesnosti, mívá pravdivé jádro, zbytek je vymyšlený;
   pověst se vztahuje k nějaké skutečné události, k historické postavě nebo
  ke konkrétnímu místu; rozlišujeme pověsti národní (o Libuši, o Přemyslovi)
  a regionální (o Krakonošovi, o Faustově domě v Praze, o brněnském drakovi);
  mnoho pověstí bylo literárně převyprávěno (A. Jirásek – Staré pověsti české)
 • Pragmatická sankce
  Slovník: Dějepis
   
  listina, která umožnila v případě vymření mužské linie přechod následnictví trůnu také na dceru, v roce 1713 vydal Karel VI.
 • prefix
  Slovník: Anglický jazyk
   
  předpona
 • preposition
  Slovník: Anglický jazyk
   
  předložka
 • Present Continuous
  Slovník: Anglický jazyk
   
  průběhový čas přítomný
 • present participle
  Slovník: Anglický jazyk
   

  příčestí průběhové

 • Present Perfect
  Slovník: Anglický jazyk
   
  předpřítomný čas
 • Present Perfect Continuous
  Slovník: Anglický jazyk
   
  předpřítomný čas průběhový
 • Present Simple
  Slovník: Anglický jazyk
   
  prostý čas přítomný
 • project
  Slovník: Anglický jazyk
   
  projekt
 • pronoun
  Slovník: Anglický jazyk
   
  zájmeno
 • pronunciation
  Slovník: Anglický jazyk
   
  výslovnost
 • Proton
  Slovník: Fyzika
   
  částice v jádře atomu s kladným nábojem
 • Přirovnání
  Slovník: Český jazyk
   
  porovnávání dvou skutečností na základě jejich společné (stejné nebo
   podobné) vlastnosti a typické je zde použití spojky jako; vlastnost je někdy
   pojmenována přímo (Honza je mrštný jako pstruh) nebo nepřímo ( je jako vítr)
 • Přisvojovací hospodářství
  Slovník: Dějepis
   
  způsob obživy pravěkých lidí, lov zvěře a sběr plodin.
 • Punktace
  Slovník: Dějepis
   
  rozdělení českých zemí na české a německé okresy, 1890.
 • question
  Slovník: Anglický jazyk
   
  otázka
 • reading
  Slovník: Anglický jazyk
   
  čtení
 • Reformace
  Slovník: Dějepis
   
  hnutí za  nápravu poměrů v katolické církvi.
 • regular verb
  Slovník: Anglický jazyk
   

  pravidelné sloveso

 • relative clauses
  Slovník: Anglický jazyk
   
  vztažné věty
 • relative pronoun
  Slovník: Anglický jazyk
   
  vztažné zájmeno
 • Romance
  Slovník: Český jazyk
   
  lyrickoepická báseň, nejčastěji s milostnou nebo romantickou tematikou;
   původně se jako romance označovaly španělské lidové veršované písně
   (J. Neruda – Balady a romance)
 • Romaneto
  Slovník: Český jazyk
   
  typ novely, specifický pro českou literaturu (J. Arbes); základem je
   důmyslný až fantastický příběh, kde jedna epizoda je odhalována druhou až
   k závěrečné pointě
 • Rovnice
  Slovník: Matematika
   
  rovnost dvou výrazů s jednou nebo více neznámými
 • Rým
  Slovník: Český jazyk
   
  zvuková shoda hlásek na konci veršů; rozlišujeme několik druhů veršů:
   sdružený (aabb), střídavý (abab), obkročný (abba), přerývaný (abcb) nebo
   postupný (abcd)
 • Satira
  Slovník: Český jazyk
   
  autor kritizuje záporné jevy ve společnosti nebo záporné lidské vlastnosti
   a vysmívá se jim; satira využívá ironie, komiky, sarkasmu nebo karikatury, paroduje
   věci, se kterými nesouhlasí (formy – anekdota, epigram, báseň, román, povídka)
  SLOKA – jeden odstavec básně, který je tvořen několika verši (tj. řádky básně)
 • Schliemann Heinrich
  Slovník: Dějepis
   
  německý archeolog, který objevil pozůstatky starověké Tróje.
 • Síla
  Slovník: Fyzika
   
  veličina popisující vzájemné působení těles
 • simple tense
  Slovník: Anglický jazyk
   
  prostý čas
 • singular
  Slovník: Anglický jazyk
   
  jednotné číslo
 • skolióza
  Slovník: Přírodopis
   
  Vadné zakřivení páteře - vybočení páteře do stran.
 • Solón
  Slovník: Dějepis
   
  nejvyšší úředník v Athénách, zavedl zákony, které znemožňovaly, aby svobodní obyvatelé Athén mohli upadnout do otroctví kvůli dluhům.
 • Sonet
  Slovník: Český jazyk
   
  též znělka; forma častá v lyrické poezii, má 14 veršů, které se dělí na 2 čtyřverší
   a 2 tříverší (F. Petrarca – sonety Lauře, W.Shakespeare)
 • speaking
  Slovník: Anglický jazyk
   
  mluvení
 • spelling
  Slovník: Anglický jazyk
   
  spelování
 • Staročeši
  Slovník: Dějepis
   
  jedna ze dvou významných skupin českých politiků ve druhé polovině 19. století, čelným představitelem byl F. Palacký.
 • stative verbs
  Slovník: Anglický jazyk
   
  stavová slovesa
 • Sublimace
  Slovník: Fyzika
   
  změna skupenství pevné látky na plynnou
 • superlative
  Slovník: Anglický jazyk
   
  3. stupeň přídavného jména
 • Tání
  Slovník: Fyzika
   
  změna skupenství pevné látky na kapalnou
 • Těžiště
  Slovník: Fyzika
   
  působiště gravitační síly, jediný bod na tělese nebo mimo těleso
 • Toleranční patent
  Slovník: Dějepis
   
  zajišťoval náboženskou svobodu pro nekatolická vyznání, vydán v roce 1781 Josefem II.
 • Traktát
  Slovník: Český jazyk
   
   středověké učené pojednání náboženského nebo filozofického obsahu
   (Tomáš Štítný ze Štítného, Petr Chelčický)
  VERŠ – jeden řádek básně; je to základní zvukový (rytmický) úsek básně, který je
   významově ucelený
 • Transformátor
  Slovník: Fyzika
   
  zařízení tvořené dvěma cívkami na společném jádře ke změně střídavého napětí a proudu při zachování frekvence
 • translation
  Slovník: Anglický jazyk
   
  překlad
 • Tranzistor
  Slovník: Fyzika
   
  polovodičová součástka tvořená přechodem  P,N,P nebo N,P,N, používaná k řízení obvodů a k zesilování
 • Triumvirát
  Slovník: Dějepis
   
  spojenectví tří vlivných politických vůdců ve starověkém Římě.
 • Trojúhelník
  Slovník: Matematika
   
  geometrický útvar v rovině, který vznikne spojením 3 bodů, které neleží v přímce
 • Tuhnutí
  Slovník: Fyzika
   
  změna skupenství kapalné látky na pevnou
 • Úhel
  Slovník: Matematika
   
  Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami vycházejícími z jednoho bodu - vrchol úhlu
 • uncountable noun
  Slovník: Anglický jazyk
   
  nepočitatelné podstatné jméno
 • Válec
  Slovník: Matematika
   
  je těleso, které vznikne rotací obdélníku kolem jeho osy
 • Válec
  Slovník: Matematika
   
  je těleso, které vznikne rotací obdélníku kolem jeho osy
 • verb
  Slovník: Anglický jazyk
   
  sloveso
 • verb tense
  Slovník: Anglický jazyk
   
  slovesný čas
 • vocabulary
  Slovník: Anglický jazyk
   
  slovní zásoba, slovíčka
 • Vodič
  Slovník: Fyzika
   
  materiál, který vede elektrický proud nebo teplo, protože obsahuje velké množství volných elektronů
 • vowels
  Slovník: Anglický jazyk
   
  samohlásky
 • Vypařování
  Slovník: Fyzika
   
  změna skupenství kapalné látky na plynnou
 • Vyprávěcí žánry
  Slovník: Český jazyk
   
  viz EPICKÉ ŽÁNRY
 • Vypravěč
  Slovník: Český jazyk
   
  ten, kdo vypráví literární příběh; vypravěč může být autorský (vypráví
   příběh jako autor z nadhledu, využívá er-formu) nebo přímý (vypráví příběh jako
  jedna z postav, využívá ich-formu)
 • Zákon akce a reakce
  Slovník: Fyzika
   
  Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.
 • Zákon setrvačnosti
  Slovník: Fyzika
   
  Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.
 • Zákon síly
  Slovník: Fyzika
   
  Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje e zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.
 • zero article
  Slovník: Anglický jazyk
   
  nulový člen
 • Zeus
  Slovník: Dějepis
   
  vládce řeckých bohů, (v ostatních pádech tvary jména – Dia, Diovi, Diem)
 • Znělka
  Slovník: Český jazyk
   
  viz Sonet
 • Zosobnění
  Slovník: Český jazyk
   
  viz Personifikace
 • Žánr
  Slovník: Český jazyk
   
  skupina literárních děl, která mají společné rysy (např. epické žánry – román,
   povídka, pohádka, pověst, báje; lyrické žánry – lyrika přírodní, milostná,
  vlastenecká; žánry dramatu – tragédie a komedie)
 • Životopis
  Slovník: Český jazyk
   
  viz Biografie
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky