Co je environmentální výchova - vypracoval Mgr. František Hudek

Ohodnoťte lekci
 
 

Environmentální výchova znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím.


Environmentální výchova vede k pochopení složitosti a komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím. Uskutečňuje se nejen při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, ale i hledisek časových a prostorových. Napomáhá k hledání různých variant řešení environmentálních problémů. Vede k aktivní účasti na ochraně autváření prostředí a působí na rozvoj jejich citů a vůle. Zároveň ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl lidí.


K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří:

kompetence křešení problémů, komunikativní, sociální a personální

· aktivně využívat dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí

· hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí

· schopnost kriticky vyhodnocovat a posuzovat informace související sživotním prostředím

kompetence pracovní

· osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt vpřírodě

· uplatňovat principy udržitelného způsobu života

kompetence občanské

· znát přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí

· vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí

· porozumět zákonitostem biosféry, problémům životního prostředí zglobálního ilokálního hlediska

· odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí vkaždodenním životě

· aktivně se účastnit ochrany životního prostředí

· projevovat úctu kživotu a khodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat krásu přírody

Environmentální výchova se zabývá problémy, které se týkají:

- šetřením energií, hledáním alternativních zdrojů

- obnovitelnými zdroji energie
(energií ze Slunce – většina obnovitelných zdrojů má svůj původ v energii slunečního záření, vodní energií, větrnou energií, energií přílivu (vln), energií geotermální z nitra Země, bioenergií – dřevo, olejnaté rostliny, obilí)

- neobnovitelnými zdroji energie
(fosilními palivy – uhlím, ropou, zemním plynem, rašelinou = fosilizovanou biomasou)

- problémů znečištění životního prostředí
(znečištěním vzduchu a vody průmyslovou činností a dopravními prostředky, kontaminací půdy chemikáliemi, kontaminací potravin, „hlukovým znečištěním“ – hluk pozemních komunikací, hluk v blízkosti letišť, tepelným znečištěním – změny teplot vodních ploch v důsledku vypouštění chladící vody z jaderných elektráren a dal.)

- hospodařením s odpady, jejich tříděním a likvidací

- ochranou přírody

- změnami klimatických podmínek a problémy ozónové vrstvy atmosféry
(skleníkovými plyny, globálním oteplováním, karcinogenním UV zářením v oblastech, kde je zeslabená vrstva ozonu)

- udržitelným rozvojem


Trvale udržitelný rozvoj

Mezi jeho hlavní cíle patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Je to tedy takový rozvoj lidské společnosti, který zabezpečuje soulad společenského a hospodářského pokroku společnosti se zachováním životního prostředí.

Principy:

- obnovitelné zdroje čerpat takovou rychlostí, aby se stačily obnovit

- neobnovitelné (vyčerpatelné) zdroje čerpat jen takovou rychlostí, kterou budou budovány jejich náhrady, na něž bude možno přejít

- současné technologické postupy využívat na redukci znečištění, snížení plýtvání, efektivního využívání energie apod.


Evropský parlamentdefinoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.

Ke stažení

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky