Veličiny a jednotky - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl

Ohodnoťte lekci
 
 

Obsah

Délka, hmotnost, čas, teplota, gravitační síla, tíha, vztlaková síla, objem, obsah, hustota, tlak, hydrostatický tlak, mechanická práce, výkon, učinnost, elektrický náboj, elektrický proud, elektrické napětí, elektrický odpor, ohmův zákon.
Jednotky

Délka
Značí se: l, s, d
Základní jednotka: m (metr)
Další jednotky: nm, µm, mm, cm, dm, km
1 mm = 0,001 m
1 cm = 0,01 m
1 dm = 0,1 m
1km = 1000 m

Hmotnost
Značí se: m
Základní jednotka: kg (kilogram)
Další jednotky: mg, g, t
1 mg = 0,000001 kg
1 g = 0,001 kg
1t = 1000kg

Čas
Značí se: t
Základní jednotka: s (sekunda)
Další jednotky: min, hod, den, měsíc, rok
1 min = 60 s
1 hod = 60 min = 3600 s
1 den = 24 hod

Teplota:
Značí se: t
Jednotka: °C (stupeň Celsia)
K (kelvin), 0 K = -273,15 °C
Síla
Značí se: F
Jednotka: N (newton)

Gravitační síla
Značí se: Fg
Jednotka: N
Výpočet: Fg = mg
m – hmotnost tělesa
g – gravitační zrychlení

Tíha
Značí se: G
Jednotka: N
Výpočet: G = mg
m – hmotnost tělesa
g – gravitační zrychlení

Vztlaková síla:
Značí se: Fvz
Jednotka: N
Výpočet: Fvz = Vρg
V – objem ponoření části tělesa
ρ – hustota kapaliny
g – gravitační zrychlení

Objem
Značí se: V
Jednotka: mm3, cm3, ml, dm3, l, hl, m3
1 mm3 = 0, 000000001 m3
1 cm3 = 1ml = 0, 000001 m3
1dm3 = 1l = 0,001 m3
1 hl = 100 l = 0,1 m3

Obsah
Značí se: S
Jednotka: mm2, cm2, dm2, m2, a (ar), ha (hektar), km2
1mm2 = 0,000001m2
1cm2 = 0,0001m2
1dm2 = 0,01m2
1dm2 = 0,01m2
1a = 100m2
1ha = 10 000m2
1km2 = 1 000 000m2

Hustota
Značí se: ρ
Jednotka: Kg/m3, g/cm3
Výpočet: ρ = m/V
m – hmotnost tělesa
V – objem tělesa

Tlak
Značí se: P
Jednotka Pa (pascal)
Výpočet: P = F/S
F – působící síla
S – plocha

Hydrostatický tlak
Značí se: Ph
Jednotka: Pa (pascal)
Výpočet: Ph = hρg
h – hloubka pod hladinou kapaliny
ρ – hustota kapaliny
g – gravitační zrychlení

Mechanická práce
Značí se: W
Jednotka: J (joule)
Výpočet: W = Fs
F – síla, která na těleso působí
s – dráha tělesa

Výkon
Značí se: P
Jednotka: W (watt)
Výpočet: P = W/t
W – vykonaná práce
t – čas

Účinnost
Značí se: η
Výpočet: η = P'/P
P' – výkon
P - příkon

Elektrický náboj
Značí se: Q
Jednotka: C (coulomb)

Elektrický proud
Značí se: I
Jednotka: A (ampér)

Elektrické napětí
Značí se: U
Jednotka: V (volt)

Elektrický odpor
Značí se: R
Jednotka: Ω (ohm)
Výpočet: R= ρ (l/S)
ρ – měrný elektrický odpor
l – délka vodiče
S – plocha průřezu vodiče

Ohmův zákon
Výpočet: I=U/R
I – elektrický proud
U – elektrické napětí
R – elektrický odpor

Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky