Vznik staroslověnského písemnictví na Velké Moravě.

Ohodnoťte lekci
 
 

Vznik staroslověnského písemnictví na Velké Moravě
- Velká Morava - 9. století - počátky stsl.písemnictví a vznik nejstarších literárních
  památek
- kníže Rastislav I. - potřeba přijetí křesťanství - 2 možnosti:
     a) z východofranské říše - obavy z rozpínavosti a moci franských kněží
     b) z byzantské říše - výhodnější, jazyková příbuznost - poselstvo
         k byzantskému císaři Michaelovi III. - vyslání slovanských věrozvěstů na VM
- 863 - příchod Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Velkou Moravu
  - význam tzv. cyrilometodějské mise:
     - rozšíření křesťanství = christianizace
     - jazyk = staroslověnština
     - písmo = hlaholice/cyrilice
     - překlady bohoslužebných textů do staroslověnštiny
     - vznik staroslověnských literárních památek:
           Proglas
           Život Konstantinův
           Život Metodějův   
           
Vypracovala: Mgr. Radka Pešlová

Ke stažení

Použité zdroje informací

Sochorová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Fragment 2008, 2. vydání.
Maturitní otázky z češtiny. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč, 1999, 2. vydání.
www.cesky-jazyk.
Investice do rozvoje vzdělávání
Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky